Saturday, June 5, 2010

Guru Cemerlang
Semestinyalah......

1.pakar dalam mata pelajaran yang diajarnya sebab untuk menjadi cemerlang seseorang guru mestilah mempunyai kelebihan dan kelainan yang menjurus kepada pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di bilik darjah.....cikgu cemerlang....murid gemilang.


2.turut memberi sumbangan kepakaran mata pelajarannya kepada pihak lain yang bekeperluan. Membantu pihak lain yang memerlukan tunjuk ajar berkaitan dengan kepakarannya khusunya aspek pedagogi

3.pernah terlibat dengan kajian/penyelidikan, penyediaan kertas kerja atau penulisan bahan-bahan ilmiah untuk disebarluaskan kepada pihak yang berkaitan

4.mempunyai inovasi berkaitan mata pelajaran yang diajarnya bagi menghasilkan pembelajaran yang menarik dan berkesan

5.sentiasa berusaha untuk membangunkan kepakaranya khusus dalam pembangunan profesinalisme pengajaran dan pembelajaran dan

6.mempunyai harapan dan wawasan yang tinggi tentang keperluanya dalam membangun minda murid sebagai pelajar.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails